foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZSP (59)

SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

MENU

free accordion joomla menu

SZKOLNE KOMUNIKATY

3 kwietnia 2019 roku
w gabinecie 09 (pedagog szkolny)
w godz. 13.30-17.00
porad i konsultacji
uczniom oraz rodzicom
udzielać będzie
psycholog
Pani Eliza Wolska
.
Serdecznie zapraszamy.

Najlepsze technika w powiecie żagańskim w ZSP w Żaganiu

ranking-lit-tarcza-2019.png

Tu realizujemy projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim".

Szkoła przynależy do:

loga-stref-final-export_DKE - standard.jpg

Szkolna strzelnica

strzelnica

Zapraszamy na szkolną strzelnicę pneumatyczną.

Terminy zajęć dla uczniów szkoły:

każdy poniedziałek w godzinach 15.05-15.50

 

Serdecznie zapraszamy!

Oferta nauki w rzemiośle

              page 5 1    

 

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

   I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 ŻAGANIU

OFERTA  NAUKI  ZAWODU  DLA  KANDYDATÓW  DO  KLASY  PIERWSZEJ  SZKOŁY BRANŻOWEJ PIERWSZEGO STOPNIA

Nauka zawodu prowadzona jest w specjalnościach: ślusarz, elektromechanik , stolarz, piekarz, cukiernik, kucharz, elektryk, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter – elektronik, sprzedawca. 

OKRES NAUKI ZAWODU 

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego rzemieślnik zawiera z młodocianym na czas nieokreślony  (w którym okres nauki zawodu nie może być krótszy niż 36 miesięcy)

TERMIN ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ 

Umowę o pracę w celu nauki zawodu z młodocianym, zawiera pracodawca w siedzibie cechu w terminach przyjęć kandydatów do szkół zawodowych. Zajęcia praktyczne u pracodawcy rozpoczynają się z dniem 1 września, z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego.

Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.

W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy rzemieślnikiem ( pracodawcą ) a młodocianym, uczeń zostaje skreślony (z mocy prawa) z listy uczniów.

PRAWA I OBOWIĄZKI 

Przedstawiciel cechu informuje strony umowy tj. ( pracodawcę ) rzemieślnika i ucznia - młodocianego pracownika w obecności rodzica o prawach i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obopólne obowiązki w dziedzinie realizowania programu nauki praktycznej i teoretycznej, a także przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminów stosowanych u pracodawcy oraz przystąpienia młodocianego do egzaminu czeladniczego stanowiącego zakończenie nauki zawodu.

Ewidencja zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Umowę sporządza przedstawiciel cechu w sześciu egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron tj. pracodawcy rzemieślnika , młodocianego pracownika, OHP, Urzędu Miasta lub Gminy, CRR i P oraz szkoły zawodowej; 

  1. Cech prowadzi ewidencję zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rejestr umów o naukę zawiera numer kolejny, datę zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę dokształcania zawodowego, datę planowanego zakończenia nauki, formę

dokształcania teoretycznego, rubrykę na uwagi (wg potrzeb np. adnotacje o zakończeniu nauki).

  1. Cech odmawia zaewidencjonowania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w przypadku stwierdzenia, że nie zostały spełnione wszystkie określone przepisami wymogi, bądź pracodawca nie zapewnia właściwych warunków dla realizacji nauki zawodu. Cech w terminie 14 dni, w formie pisemnej podaje przyczynę odmowy zaewidencjonowania umowy.

Dokumentacja szkoleniowa i pracownicza

  1. Cech pomaga rzemieślnikowi w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji szkoleniowej : program praktycznej nauki zawodu i pracowniczej  ewidencja młodocianych, wzory zaświadczeń o szkoleniu bhp i inne określone w Kodeksie Pracy i przepisach wykonawczych.
  2. Cech prowadzi nadzór nad praktyczną nauka zawodu

Dokształcanie teoretyczne młodocianych 

Cech udziela pomocy rzemieślnikowi w organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w formach:

  1. szkolnej - współpracując ze szkołą zawodową, zwłaszcza na etapie planowania rozmiarów naboru uczniów w określonych zawodach rzemieślniczych, organizacji czasu nauki teoretycznej w szkole oraz nadzoru nad realizacją przez ucznia obowiązku nauki teoretycznej,

Zakończenie nauki zawodu 

Nauka zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników kończy się egzaminem czeladniczym.

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i warunków ich wynagrodzenia zawiera w §11 jednoznaczne ustalenia, zgodnie z którymi ,,młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami (...) składają egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, bez względu na formę dokształcania teoretycznego.

Egzamin czeladniczy dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu, przeprowadzany na podstawie odrębnych przepisów, jest egzaminem zawodowym, to jest potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Cech udziela pomocy młodocianym pracownikom w przygotowaniu się do egzaminu czeladniczego oraz sporządzeniu wniosku na egzamin i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Więcej informacji można uzyskać w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żaganiu, ul. Rynek 11 lub pod numerem tel. 68 377 2460 w godzinach od 7.30 do 14.30

 

ZAPRASZAMY

 Oferta nauki zawodu dla gimnazjalistów w 13 specjalnościach:

ślusarz; elektromechanik; stolarz; piekarz; cukiernik; kucharz; krawiec; elektryk; monter-elektronik; fryzjer; sprzedawca; mechanik pojazdów samochodowych, blacharz pojazdów samochodowych.

Nauka

  • trwa 36 miesięcy ( zalicza się do stażu pracy);
  • odbywa się w formie szkolnej lub pozaszkolnej;
  • zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach rzemieślniczych i handlowych;
  • po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego w zawodzie;
  • otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

I rok nauki 4%;  II rok nauki 5%;  III rok nauki 6%;

NASI PARTNERZY

  full width logo um 300x1501 300x150 powiatzaganski

Urzad Pracy

DKE Hotel Career
  Poradnia Psychologiczno Pediatryczna SBH Unityline Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna MCK
   KPSP Policja 34BKP  WKU OHP 
           

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu Rights Reserved