foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZSP (59)

SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Najlepsze technika w powiecie żagańskim w ZSP w Żaganiu

ranking-lit-tarcza-2019.png

Tu realizujemy projekt

"Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"

Tu realizujemy projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim".

Dzwonki w szkole

dzwonki

Plan lekcji

E-dziennik

Szkolna strzelnica

strzelnica

Zapraszamy na szkolną strzelnicę pneumatyczną.

Terminy zajęć dla uczniów szkoły:

każdy poniedziałek w godzinach 15.05-15.50

 

Serdecznie zapraszamy!

Oferta nauki w rzemiośle

              page 5 1    

 

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

   I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 ŻAGANIU

OFERTA  NAUKI  ZAWODU  DLA  KANDYDATÓW  DO  KLASY  PIERWSZEJ  ZSZ 

Nauka zawodu prowadzona jest w specjalnościach: ślusarz, elektromechanik , stolarz, piekarz, cukiernik, kucharz, elektryk, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter – elektronik, sprzedawca. 

OKRES NAUKI ZAWODU 

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego rzemieślnik zawiera z młodocianym na czas nieokreślony  (w którym okres nauki zawodu nie może być krótszy niż 36 miesięcy)

TERMIN ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ 

Umowę o pracę w celu nauki zawodu z młodocianym, zawiera pracodawca w siedzibie cechu w terminach przyjęć kandydatów do szkół zawodowych. Zajęcia praktyczne u pracodawcy rozpoczynają się z dniem 1 września, z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego.

Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.

W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy rzemieślnikiem ( pracodawcą ) a młodocianym, uczeń zostaje skreślony (z mocy prawa) z listy uczniów.

PRAWA I OBOWIĄZKI 

Przedstawiciel cechu informuje strony umowy tj. ( pracodawcę ) rzemieślnika i ucznia - młodocianego pracownika w obecności rodzica o prawach i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obopólne obowiązki w dziedzinie realizowania programu nauki praktycznej i teoretycznej, a także przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminów stosowanych u pracodawcy oraz przystąpienia młodocianego do egzaminu czeladniczego stanowiącego zakończenie nauki zawodu.

Ewidencja zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Umowę sporządza przedstawiciel cechu w sześciu egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron tj. pracodawcy rzemieślnika , młodocianego pracownika, OHP, Urzędu Miasta lub Gminy, CRR i P oraz szkoły zawodowej; 

  1. Cech prowadzi ewidencję zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rejestr umów o naukę zawiera numer kolejny, datę zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę dokształcania zawodowego, datę planowanego zakończenia nauki, formę

dokształcania teoretycznego, rubrykę na uwagi (wg potrzeb np. adnotacje o zakończeniu nauki).

  1. Cech odmawia zaewidencjonowania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w przypadku stwierdzenia, że nie zostały spełnione wszystkie określone przepisami wymogi, bądź pracodawca nie zapewnia właściwych warunków dla realizacji nauki zawodu. Cech w terminie 14 dni, w formie pisemnej podaje przyczynę odmowy zaewidencjonowania umowy.

Dokumentacja szkoleniowa i pracownicza

  1. Cech pomaga rzemieślnikowi w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji szkoleniowej : program praktycznej nauki zawodu i pracowniczej  ewidencja młodocianych, wzory zaświadczeń o szkoleniu bhp i inne określone w Kodeksie Pracy i przepisach wykonawczych.
  2. Cech prowadzi nadzór nad praktyczną nauka zawodu

Dokształcanie teoretyczne młodocianych 

Cech udziela pomocy rzemieślnikowi w organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w formach:

  1. szkolnej - współpracując ze szkołą zawodową, zwłaszcza na etapie planowania rozmiarów naboru uczniów w określonych zawodach rzemieślniczych, organizacji czasu nauki teoretycznej w szkole oraz nadzoru nad realizacją przez ucznia obowiązku nauki teoretycznej,

Zakończenie nauki zawodu 

Nauka zawodu młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników kończy się egzaminem czeladniczym.

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i warunków ich wynagrodzenia zawiera w §11 jednoznaczne ustalenia, zgodnie z którymi ,,młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami (...) składają egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, bez względu na formę dokształcania teoretycznego.

Egzamin czeladniczy dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu, przeprowadzany na podstawie odrębnych przepisów, jest egzaminem zawodowym, to jest potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Cech udziela pomocy młodocianym pracownikom w przygotowaniu się do egzaminu czeladniczego oraz sporządzeniu wniosku na egzamin i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Więcej informacji można uzyskać w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żaganiu, ul. Rynek 11 lub pod numerem tel. 68 377 2460 w godzinach od 7.30 do 14.30

 

ZAPRASZAMY

 Oferta nauki zawodu dla gimnazjalistów w 13 specjalnościach:

ślusarz; elektromechanik; stolarz; piekarz; cukiernik; kucharz; krawiec; elektryk; monter-elektronik; fryzjer; sprzedawca; mechanik pojazdów samochodowych, blacharz pojazdów samochodowych.

Nauka

  • trwa 36 miesięcy ( zalicza się do stażu pracy);
  • odbywa się w formie szkolnej lub pozaszkolnej;
  • zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach rzemieślniczych i handlowych;
  • po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego w zawodzie;
  • otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

I rok nauki 4%;  II rok nauki 5%;  III rok nauki 6%;

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu Rights Reserved