foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZSP (59)

SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

MENU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

w ŻAGANIU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

§1

            Na podstawie:

 • Zarządzenia Nr 7/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.
 • Zarządzenia Nr 13/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2019 r.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r poz.610),

ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas gimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

§2

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora Szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

 

 

§3

 1. Do liceum, technikum, branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są absolwenci gimnazjum/szkoły podstawowej.
 2. ZSP w Żaganiu prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej.

§4

Składanie dokumentów

 1. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji wskazując, według preferencji, 3 wybrane przez siebie szkoły  (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach
 3. We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół       w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 4. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje odziały/klasy w porządku                od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza w terminie kopię następujących dokumentów:
 6. a)świadectwo ukończenia szkoły,
 7. b)zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.
 8. Kandydaci do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia (BSIo), zobowiązani są dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia do pracy w celu nauki zawodu od dnia 1 września 2019 r.

§5

 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do szkół, będących w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadza do Centralnej Bazy Danych szkoła pierwszego wyboru.
 2. Wszystkie informacje, dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji, ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
 3. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

§6

 1. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 7 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.

§7

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

1. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.

2. Punkty przyznawane są w następujący sposób:

I Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej:
z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: maksymalnie               72 punkty
celująca 18 punktów
bardzo dobra 17 punktów
dobra 14 punktów
dostateczna 8 punktów
dopuszczająca 2 punkty
II Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
III Wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki:
egzamin gimnazjalny maksymalnie 100 punktów
wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych.

wynik mnoży się przez 0,2

egzamin ósmoklasisty maksymalnie 100 punktów
wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego,
 • matematyki

wynik mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z
 • języka obcego nowożytnego
wynik mnoży się przez 0,3
IV Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie:
 1. 1)zawody i konkursy:
 • finalista konkursu przedmiotowego,
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 • finalista konkursu tematycznego interdyscyplinarnego,
 • finalista minimum dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich,
 • laureat minimum dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich,
 • finalista minimum dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich,
 • finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego,
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego,
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej,   artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym,
  • krajowym,
  • wojewódzkim,
  • powiatowym.

maksymalnie18 punktów

10 punktów                       7  punktów         5 punktów       10 punktów  

7 punktów

5 punktów

7 punktów        

5 punktów

3 punkty

4 punkty                           

3 punkty                           

2 punky

1 punkt

 1. 2)
maksymalnie 3 punkty

3. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej nalicza się z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego z niżej wymienionych przedmiotów:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • klasa językowa - drugi języki obcy,
 • klasa wojskowa - wychowanie fizyczne,

TECHNIKUM:

 • technikum hotelarstwa – geografia,
 • technikum organizacji turystyki – geografia,
 • technikum logistyczne – geografia,
 • technikum logistyczne / wojskowe - wychowanie fizyczne,
 • technikum spedycyjne – geografia,
 • technikum spedycyjne / wojskowe - wychowanie fizyczne,

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA( była Zasadnicza Szkoła Zawodowa):

 • klasa wielozawodowa - zajęcia techniczne.

 §8

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2 .Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej zgodnie   z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca  2017 r./ 16 marca 2017 r.

§9

Wymagane dokumenty

Do podania do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej należy dołączyć:

1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.

2. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 8.

4. Dwie fotografie legitymacyjne( podpisane).

5. Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZSP w Żaganiu w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.

 §10

Harmonogram rekrutacji

1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

 • od 13 maja do 17 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie  do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków    lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty,
 • 04 lipca 2019 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • do 11 lipca 2019 r do godz.15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
  • a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały złożone,

   b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie,

   • 12 lipca 2019 r godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
   • 12 lipca 2019 r – poinformowanie Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego.

    

   §13

   Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały złożone,

b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie,

 • 12 lipca 2019 r godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,
 • 12 lipca 2019 r – poinformowanie Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego.

 

§13

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu Rights Reserved